هاست ویندوز 2003

هاست ویندوز 50MB

فضا 50MB
پهنای باند 3GB
زیر دامنه 4 عدد
ایمیل 50 عدد
ASP.NET 4 / 3.5 / 3 / 2.0
4 عدد بانک اطلاعاتی Sql Server


هاست ویندوز 100MB

فضا 100MB
پهنای باند 4GB
زیر دامنه 5 عدد
ایمیل 100 عدد
ASP.NET 4 / 3.5 / 3 / 2.0
5 عدد بانک اطلاعاتی Sql Server


هاست ویندوز 250MB

فضا 250MB
پهنای باند 5GB
زیر دامنه 6 عدد
ایمیل 250 عدد
ASP.NET 4 / 3.5 / 3 / 2.0
6 عدد بانک اطلاعاتی Sql Server


هاست ویندوز 500MB

فضا 500MB
پهنای باند 7GB
زیر دامنه 10 عدد
ایمیل نامحدود
ASP.NET 4 / 3.5 / 3 / 2.0
7 عدد بانک اطلاعاتی Sql Server


هاست ویندوز 1GB

فضا 1GB
پهنای باند 10GB
زیر دامنه 10 عدد
ایمیل نامحدود
ASP.NET 4 / 3.5 / 3 / 2.0
8 عدد بانک اطلاعاتی Sql Server


هاست ویندوز 2GB

فضا 2GB
پهنای باند 20GB
زیر دامنه 20 عدد
ایمیل نامحدود
ASP.NET 4 / 3.5 / 3 / 2.0
9 عدد بانک اطلاعاتی Sql Server


هاست ویندوز 5GB

فضا 5GB
پهنای باند 50GB
زیر دامنه نامحدود
ایمیل نامحدود
ASP.NET 4 / 3.5 / 3 / 2.0
10 عدد بانک اطلاعاتی Sql Server


 
مشتریان ما
 

ادامه»

 

منتظر تماس شما هستیم

024-33329056
09196951505