هاست ویندوز 2012

هاست ویندوز 100MB

فضا 100MB
پهنای باند 1GB
زیر دامنه 1 عدد
ایمیل 50 عدد
ASP.NET 4.5 / 4 / 3.5 / 3 / 2.0


هاست ویندوز 250MB

فضا 250MB
پهنای باند 2.5GB
زیر دامنه 1 عدد
ایمیل 100 عدد
ASP.NET 4.5 / 4 / 3.5 / 3 / 2.0
1 عدد بانک اطلاعاتی Sql Server


هاست ویندوز 500MB

فضا 500MB
پهنای باند 5GB
زیر دامنه 1 عدد
ایمیل نا محدود
ASP.NET 4.5 / 4 / 3.5 / 3 / 2.0
2 عدد بانک اطلاعاتی Sql Server
آمار بازدیدکنندگانحرفه ای


هاست ویندوز 1GB

فضا 1GB
پهنای باند 10GB
زیر دامنه 1 عدد
ایمیل نا محدود
ASP.NET 4.5 / 4 / 3.5 / 3 / 2.0
3 عدد بانک اطلاعاتی Sql Server
آمار بازدیدکنندگان حرفه ای


هاست ویندوز 2GB

فضا 2GB
پهنای باند 20GB
زیر دامنه 2 عدد
ایمیل نا محدود
ASP.NET 4.5 / 4 / 3.5 / 3 / 2.0
4 عدد بانک اطلاعاتی Sql Server
آمار بازدیدکنندگان حرفه ای


هاست ویندوز 5GB

فضا 5GB
پهنای باند 50GB
زیر دامنه 3 عدد
ایمیل نا محدود
ASP.NET 4.5 / 4 / 3.5 / 3 / 2.0
5 عدد بانک اطلاعاتی Sql Server
آمار بازدیدکنندگانحرفه ای


هاست ویندوز 10GB

فضا 10GB
پهنای باند 100GB
زیر دامنه 4 عدد
ایمیل نا محدود
ASP.NET 4.5 / 4 / 3.5 / 3 / 2.0
6 عدد بانک اطلاعاتی Sql Server
آمار بازدیدکنندگانحرفه ای


 
مشتریان ما
 

ادامه»

 

منتظر تماس شما هستیم

024-33329056
09196951505